Logo
Logo

Terms and Conditions

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποδοχή των όρων χρήσης

Η Merck Sharp & Dohme Φαρμακευτική Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία με διακριτικό τίτλο: «MSD ΑΦΕΕ», εφεξής η «MSD», ενεργώντας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δημιούργησε την ιστοσελίδα [www.hpvirus.gr], εφεξής η «Ιστοσελίδα», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, εικόνες, εργαλεία, εφαρμογές) που εμπεριέχεται σε αυτήν, εφεξής «το Υλικό». Η Ιστοσελίδα αναπτύχθηκε για την προσωπική σας ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο θέμα της πρόληψης και προφύλαξης από τον ιό HPV και ειδικότερα του εμβολιασμού κατά της συγκεκριμένης πάθησης.

Η χρήση της Ιστοσελίδας και του Υλικού της υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της MSD και κάθε προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτής (εφεξής «ο χρήστης»).

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρήση αυτής (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτήν) υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η MSD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη και μετά από τέτοια μεταβολή συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

Η Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της, καθώς και το Υλικό που κάθε φορά περιέχεται σ’ αυτήν αποτελεί πνευματική ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία της MSD ή/ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (εφεξής συλλογικά αναφερόμενες ως «MSD») ή κατά περίπτωση των προμηθευτών ή/ και δικαιοπάροχων της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στην Ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στην MSD ή κατά περίπτωση στους προμηθευτές ή δικαιοπαρόχους αυτής και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Δια του παρόντος δεν παρέχεται στο χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί της Ιστοσελίδας και του Υλικού αυτής, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η MSD, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία της παρούσης Ιστοσελίδας, καθώς και επί του Υλικού αυτής, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Παραχώρηση άδειας – περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Απορρήτου, η MSD του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του την Ιστοσελίδα και το Υλικό αυτής και εν γένει όπως χρησιμοποιεί αυτήν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα και το Υλικό της προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της MSD από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση της MSD. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ήτο σύνολο της Ιστοσελίδας που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, η Ιστοσελίδα και το Υλικό αυτής δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της Ιστοσελίδας και του Υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα της Ιστοσελίδας, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της MSD.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει την Ιστοσελίδα, το σχετικό με αυτή λογισμικό ή το Υλικό της. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει την Ιστοσελίδα σε ευρετήριο, να μην την πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην την εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία της σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από την Ιστοσελίδα, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της MSD.

Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων της MSD ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της MSD ή τρίτων που επικολλώνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Οι χρήστες με τη χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στο παρόν.

Χρήση της Ιστοσελίδας, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Η άδεια που παραχωρείται στο χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την MSD, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση. Κανένα στοιχείο των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να παραχωρείται σε χρήστη άδεια χρήσης των δικαιωμάτων Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της MSD, εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητώς στην παρούσα.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής της MSD να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω της Ιστοσελίδας παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει την MSD, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr_contact@merck.com , προσδιορίζοντας το τμήμα της Ιστοσελίδας που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MSD ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ιατρικές πηγές – Ιατρική πληροφόρηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κλινικών αναφορών, εικόνων, εργαλείων και άλλων σχετικών στοιχείων, προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο αναφοράς και όχι ως πλήρη αναφορά. Η MSD με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Παρόλο που έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται βάσει των χρησιμοποιούμενων πηγών και, κατά περίπτωση, να περιγραφούν γενικώς αποδεκτές πρακτικές, η MSD και οι δικαιοπάροχοι, οι δημιουργοί, οι συντάκτες, οι αναθεωρητές, οι συντελεστές και οι εκδότες της δεν φέρουν ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή για τις συνέπειες από την εφαρμογή των εν λόγω πληροφοριών και δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ενημερότητα, πληρότητα, χρησιμότητα ή ακρίβεια των περιεχομένων της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας αλλάζουν συχνά και κατά συνέπεια οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς. Η εφαρμογή των πληροφοριών αυτών σε μια συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Η Ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχει, να χρησιμοποιεί ή να παρουσιάζει πληροφορίες που προέρχονται από πηγές τρίτων. Η MSD δεν επικυρώνει και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου από πηγές που δεν ανήκουν στηνMSD.

Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση ως υποκατάστατο ιατρικής γνωμάτευσης, συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας της του ιού HPV. Ο χρήστης δεν πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που περιέχει η Ιστοσελίδα για τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη, τη διαχείριση ή την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας με άλλον τρόπο. Η MSD δεν προσφέρει εξατομικευμένη ιατρική διάγνωση ή συμβουλές θεραπείας για συγκεκριμένους ασθενείς. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον θεράποντα ιατρό σας ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με την υγεία σας ή πριν λάβετε οιαδήποτε απόφαση ως προς την ασθένειά σας.

Η MSD δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση που έλαβε χρήστης ή ενέργεια που έκανε ή δεν έκανε λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα δεν περιέχει υλικό προώθησης ή διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη καμπάνια είναι ο ιατρός Γεώργιος Τρίμης.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της MSD. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η MSD δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων ούτε συνδέεται με τους διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Ο χρήστης υποχρεούται να διαβάζει και να συμμορφώνεται με τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου και τους όρους χρήσης που αναρτώνται σε συνδεδεμένο ιστότοπο.

Η MSD δεν ενστερνίζεται και δεν ευθύνεται για τα δεδομένα, το λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθεται από ιστότοπους ή μέσα που δεν ανήκουν στην MSD και οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η MSD δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημίες ή απώλειες σχετικά με τη χρήση ή τη στήριξη των χρηστών σε τέτοια δεδομένα, λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο.

Όπου η Ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της MSD. Ενδεικτικά η MSD δεν φέρει ευθύνη εάν οι ιστότοποι τρίτων μερών παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, ή εάν δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, μη πλήρεις ή παραπλανητικοί ή εάν περιέχουν ιούς ή άλλα καταστροφικά προγράμματα. Η επίσκεψη και πρόσβαση στις συνδεδεμένες σελίδες
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, χωρίς καμία εμπλοκή της MSD.

Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Η MSD, που είναι ελληνική εταιρία και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη της MSD για το περιεχόμενο, η MSD δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν η Ιστοσελίδα ή το Υλικό της είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ο χρήστης συναινεί στη συλλογή, χρήση, διατήρηση και επεξεργασία τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή του, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογών, και τα περιφερειακά, που συγκεντρώνονται κατά περιόδους με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ενημερώσεων λογισμικού, υποστήριξης και άλλων υπηρεσιών προς αυτόν (κατά περίπτωση) σε σχέση με την Ιστοσελίδα. Επιτρέπεται η χρήση από την MSD ή συνεργάτες της MSD αυτών των πληροφοριών για τη βελτίωση ή/και παροχή στους χρήστες των προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών ή τεχνολογιών της, ή όπως απαιτείται βάσει του νόμου ή νομικής διαδικασίας. Επιτρέπεται η συλλογή ή/και χρήση από την MSD ή συνεργάτες της MSD πληροφοριών που ταυτοποιούν τον χρήστη προσωπικά, εάν αυτός επιλέξει να παρέχει τέτοιες πληροφορίες στην MSD ή στους συνεργάτες της MSD (π.χ. χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανατροφοδότησης από την Ιστοσελίδα) ή εάν δώσει την άδειά του για τη χρήση αυτών, ή εάν απαιτείται βάσει του νόμου ή νομικής διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων υπάρχουν στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση της Ιστοσελίδας:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να περιορίζει ή/ και να εμποδίζει την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας και των άλλων συνδεδεμένων με αυτήν εργαλείων από άλλους χρήστες
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της MSD ή τρίτων
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/ και να βλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της MSD ή/ και να ζημιώσουν την ίδια
 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και κακόβουλα προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα μη ρητώς εγκεκριμένα από την MSD διαφημιστικά ή άλλου είδους μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο
 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δεν δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο, ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προκαλείται βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο
 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και του πηγαίου κώδικα αυτής (sourcecode), στον διακομιστή, όπου αυτή φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό, προκλητικό περιεχόμενο ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Η MSD θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από την Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς
 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν λάβει εκ των προτέρων τη συναίνεσή τους
 • θα πληροφορούν την MSD αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από τρίτους
 • δεν θα αποστέλλουν, εν γνώσει τους παραλαμβάνουν, «ανεβάζουν», μεταφορτώνουν, χρησιμοποιούν οποιοδήποτε υλικό, που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • δεν θα παρουσιάζονται ούτε θα επιχειρούν να παρουσιαστούν ότι ανήκουν στην MSD ή είναι υπάλληλοι αυτής, ούτε θα παριστάνουν ότι είναι άλλος χρήστης ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, όπως ενδεικτικά χρησιμοποιώντας διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που σχετίζονται με τους ανωτέρω
 • δεν θα κάνουν χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (softwarerobots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ούτε θα κάνουν χρήση οιασδήποτε συσκευής ή λογισμικού που θα επηρέαζε την κανονική λειτουργία της Ιστοσελίδας
 • δεν θα δημιουργούν ή παρέχουν τρόπους με τους οποίους η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα μπορούσε να πραγματοποιείται από άλλους διαδικτυακούς τόπους ή με τρόπο που δεν εγκρίνεται από την MSD.

Ρητώς απαγορεύεται η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για οιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται πάντοτε η έγγραφη άδεια της MSD. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης η MSD θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης. Η MSD επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να αποκλείσει κάποιον χρήστη στερώντας του τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε εύλογη αιτία, ιδίως δε στην περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων της MSD ή τρίτων προσώπων.

Η MSD δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι χρήστες δεν θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα των παιδιών. Αποτελεί πολιτική της MSD να μην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθε χρήστης. Η MSD ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

Η MSD δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει την παρούσα Ιστοσελίδα, δύναται να αλλάξει τη μορφή και τη φύση της οποιαδήποτε στιγμή κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια με ή χωρίς ειδοποίηση. Σε κάθε τροποποιημένη έκδοση αυτής, θα ισχύουν οι Όροι Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η MSD καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τη διαθεσιμότητα τρίτων παρόχων πρόσβασης, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς ο χρήστης συμφωνεί ότι η MSD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η MSD μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της Ιστοσελίδας με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό η MSD δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή την απώλεια του περιεχομένου της ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η MSD διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

H MSD δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη. Επίσης, η MSD δεν εγγυάται ότι τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις της Ιστοσελίδας θα είναι συμβατές με οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εκδόσεις ή εφαρμογές λογισμικού(συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών εκδόσεων ή ενημερώσεων του τηλεφώνου, του τάμπλετ, του υπολογιστή σας ή του λειτουργικού του συστήματος) ή θα παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα που παρέχεται τώρα.

Για να αναφέρει πιθανά προβλήματα της Ιστοσελίδας, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Υποστήριξης στη διεύθυνση gr_contact@merck.com .

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Για τη χρήση της Ιστοσελίδας χρειάζεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε απευθείας είτε μέσω συσκευών που προσπελαύνουν διαδικτυακό περιεχόμενο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για τη χρήση της Ιστοσελίδας ενδέχεται να επιβαρυνθεί με χρεώσεις από τον φορέα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλη μέθοδο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανάλογα με τη σύμβασή του ή το πρόγραμμα του παρόχου του. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η MSD δεν έχει καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των σχετικών οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την πληρωμή των συναφών τελών για την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι ευθύνη του κάθε χρήστη να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη θα γίνεται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του φορέα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλης μεθόδου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτή την Ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει εκτός από λογισμικό της MSD λογισμικό που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα. Η δυνατότητα του χρήστη για πρόσβαση σε πληροφορίες της Ιστοσελίδας μπορεί να εξαρτάται από το κατά πόσο έχει υπογράψει άδειες παραχώρησης χρήσης λογισμικού τρίτων μερών. Η χρήση λογισμικού τρίτων μερών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παραχώρησης αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Η MSD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο χρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

Ασφάλεια

Αν και η MSD καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί η Ιστοσελίδα από ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η MSD δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από υιούς και άλλα βλαβερά αρχεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η Ιστοσελίδα παρέχεται “ως έχει” και “ως διατίθεται”, υποκείμενη σε τροποποιήσεις εκ μέρους της MSD, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Η MSD με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση της Ιστοσελίδας ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτής ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης του διαδικτύου, η MSD ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της, παρ’ όλο που θα καταβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή κάθε τεχνικά εφικτή προσπάθεια.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η MSD ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και την ασφάλεια αυτού. Ως εκ τούτου οι χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου της.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η MSD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της Ιστοσελίδας σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, η MSD δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών ή ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής και χωρίς σφάλματα. Επίσης η MSD δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την ακρίβεια ή αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω αυτής(συμπεριλαμβανόμενου του περιεχομένου τρίτων) ή ότι τυχόν ελαττώματα στην Ιστοσελίδα θα επιδιορθωθούν. Η MSD, οι προμηθευτές της και οι δικαιοπάροχοι της αποποιούνται δια του παρόντος οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές ή θεσμοθετημένες σχετικά με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η MSD, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί της δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη προς τον χρήστη ή οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανόμενων, μεταξύ άλλων, απώλειας δεδομένων, διαφυγόντων κερδών ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), λόγω ή σε σχέση με τη χρήση ή διακοπή της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Τυχόν υλικό ή περιεχόμενο που λαμβάνονται μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και αυτή η λήψη γίνεται με δική του ευθύνη και ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στο υπολογιστικό του σύστημα ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου περιεχομένου ή υλικού.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση ζημίας που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις της MSD εκ δόλου ή βαρειάς αμέλειας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σε περίπτωση παραβίασης τινός εκ των παρόντων Όρων Χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της MSD.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την MSD, τους μετόχους, τα μέλη, τα στελέχη, τους εργαζομένους, και εν γένει το προσωπικό της MSD από κάθε ευθύνη για αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που εγείρεται από οιονδήποτε τρίτο και η οποία οφείλεται ή κατ’ ισχυρισμόν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την από μέρους του χρήση της Ιστοσελίδας ή από παράβαση των Όρων Χρήσης ή παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου.

Η μη ενάσκηση από την MSD δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή μη εφαρμογή τινός όρου που περιέχεται στους παρόντες Όρους Χρήστης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά ή από τον όρο αυτό. Ρητά η MSD επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την από μέρους του χρήστη ή από μέρους τηςMSD καταγγελία, η οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Η MSD επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MSD. Η MSD δύναται να εκχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης σε θυγατρική, συνδεδεμένη ή διάδοχο εταιρεία στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν προς όφελος και δεσμεύουν τους διαδόχους και εγκεκριμένους εκδοχείς των συμβαλλομένων. Οποιαδήποτε εκχώρηση κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου θα είναι άκυρη.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, από κοινού με την Πολιτική Απορρήτου, σε συνδυασμό και με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν την πλήρη, τελική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της MSD και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο εν λόγω όρος θα τροποποιηθεί προκειμένου να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δεν θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Οι επικεφαλίδες των παραγράφων στους παρόντες Όρους Χρήσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική σημασία.

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ MSD

O χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της MSD ως απόρροια της χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη.

ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η τυπωμένη έκδοση της Ιστοσελίδας και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διένεξη, αξίωση ή διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εκτέλεση, διατύπωση, ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ,συμπεριλαμβανομένων διαφορών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των προσπαθειών, όλες οι εν λόγω διενέξεις, αξιώσεις ή διαφορές θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την Ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο gr_contact@merck.com .