Logo
Logo

Terms and Conditions

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποδοχή των όρων χρήσης

Η Merck Sharp & Dohme Ανώνυμη Φαρμακευτική Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Α.Φ.Β.Ε.Ε., εφεξής η «MSD», ενεργώντας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δημιούργησε την ιστοσελίδα [www.hpvirus.gr], εφεξής η «Ιστοσελίδα», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, εικόνες, εργαλεία, εφαρμογές) που εμπεριέχεται σε αυτήν, εφεξής «το Υλικό». Η Ιστοσελίδα αναπτύχθηκε για την προσωπική σας ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο θέμα της πρόληψης και προφύλαξης από τον ιό HPV και ειδικότερα του εμβολιασμού κατά της συγκεκριμένης πάθησης.

Η χρήση της Ιστοσελίδας και του Υλικού της υπόκειται στους παρόντες όρουςχρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οιοποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της MSD και κάθε προσώπου πουεπισκέπτεται την Ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτής (εφεξής «ο χρήστης».

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρήση αυτής (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτήν) υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η MSD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης καικάθε άλλο κανόνα που διέπει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας κατά την απόλυτηδιακριτική της ευχέρεια. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταίαημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη και μετά από τέτοια μεταβολή συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμήπου γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους ΌρουςΧρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικάυπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

Η Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της, καθώς και το Υλικόπου κάθε φορά περιέχεται σ’ αυτήν αποτελεί πνευματική ή / και βιομηχανικήιδιοκτησία της MSD ή/ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (εφεξήςσυλλογικά αναφερόμενες ως «MSD») ή κατά περίπτωση των προμηθευτών ή/ καιδικαιοπάροχων της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις τουελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία τηςπνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση τουπεριεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεταιστην Ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στην MSD ή κατά περίπτωση στουςπρομηθευτές ή δικαιοπαρόχους αυτής και προστατεύονται από τις σχετικέςδιατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δια του παρόντοςδεν παρέχεται στον χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί τηςΙστοσελίδας και του Υλικού αυτής, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώςπροβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η MSD, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντοςεπιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε καιόλα τα στοιχεία της παρούσης Ιστοσελίδας, καθώς και επί του Υλικού αυτής,όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματαβιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικέςεπωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Παραχώρηση άδειας – περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και μετην Πολιτική Απορρήτου, η MSD του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μηαποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, ναφορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του την Ιστοσελίδα και τοΥλικό αυτής και εν γένει όπως χρησιμοποιεί αυτήν για τον σκοπό που ορίζεταιστους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε χρήστης της Ιστοσελίδαςαναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα και το Υλικό της προορίζεταιμόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε χρήστης δικαιούται να«κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσειμεμονωμένο τμήμα του Υλικού της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική του χρήσηκαι όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής τουκαι υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακάδικαιώματα της MSD από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οιως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτήσυγκατάθεση της MSD. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τιςπροαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τηδημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ήτο σύνολο της Ιστοσελίδας που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ καιαποθηκεύτηκε.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, η Ιστοσελίδα και τοΥλικό αυτής δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί,υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθείή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτεχρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατάχρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθεί γιαεμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή,μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της Ιστοσελίδας και του Υλικού και ηδημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται ηαποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίουκώδικα της Ιστοσελίδας, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεταιαπό τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευσηβάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα της Ιστοσελίδας, χωρίς τηνπροηγούμενη ρητή συγκατάθεση της MSD.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγοκαι βασισμένο στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έργο, να μην αντιγράψει,αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει,πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τηνΙστοσελίδα, το σχετικό με αυτήν λογισμικό ή το Υλικό της. Περαιτέρω,δεσμεύεται να μην εισάγει την Ιστοσελίδα σε ευρετήριο, να μην τηνπλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην την εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείαςπρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψειτην τοποθεσία της σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μηνυποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από την Ιστοσελίδα, χωρίς τη ρητή προηγούμενηέγγραφη συναίνεση της MSD.

Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνωνασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ήεπιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύάλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεταιστην Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για πρόσβαση,αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατάπαράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων της MSD ή τρίτων, καθώς και ηαφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, τωνεμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της MSD ήτρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ήμέσω της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, γιαοποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμώντου ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων τουΕυρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Οι χρήστες με τη χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούνκαι συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής, ιδίως δεσύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στο παρόν.

Χρήση της Ιστοσελίδας, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσηςαπαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Ηάδεια που παραχωρείται στον χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από τηνMSD, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση. Κανένα στοιχείοτων παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να παραχωρείταισε χρήστη άδεια χρήσης των δικαιωμάτων Πνευματικής ή ΒιομηχανικήςΙδιοκτησίας της MSD, εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητώς στηνπαρούσα.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής της MSD να σέβεται και να προστατεύει ταδικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότιμέσω της Ιστοσελίδας παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του,μπορεί να ενημερώνει την MSD, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικούταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr_contact@merck.com , προσδιορίζοντας το τμήμα τηςΙστοσελίδας που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς καιτους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MSD ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ιατρικές πηγές – Ιατρική πληροφόρηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύάλλων, κλινικών αναφορών, εικόνων, εργαλείων και άλλων σχετικών στοιχείων,προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση. Συγκεκριμένα, οιπληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο αναφοράς και όχι ως πλήρηαναφορά. Η MSD με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει μέσω της Ιστοσελίδαςακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Παρόλοπου έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριώνπου παρουσιάζονται βάσει των χρησιμοποιούμενων πηγών και, κατά περίπτωση,να περιγραφούν γενικώς αποδεκτές πρακτικές, η MSD και οι δικαιοπάροχοι, οιδημιουργοί, οι συντάκτες, οι αναθεωρητές, οι συντελεστές και οι εκδότες τηςδεν φέρουν ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή για τις συνέπειες από τηνεφαρμογή των εν λόγω πληροφοριών και δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ήσιωπηρή, αναφορικά με την ενημερότητα, πληρότητα, χρησιμότητα ή ακρίβειατων περιεχομένων της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείαςαλλάζουν συχνά και κατά συνέπεια οι πληροφορίες που περιέχονται στηνΙστοσελίδα ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς. Ηεφαρμογή των πληροφοριών αυτών σε μια συγκεκριμένη κατάσταση αποτελείευθύνη του χρήστη.

Η Ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχει, να χρησιμοποιεί ή να παρουσιάζειπληροφορίες που προέρχονται από πηγές τρίτων. Η MSD δεν επικυρώνει και δενευθύνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου από πηγές που δεν ανήκουν στηνMSD.

Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση ως υποκατάστατο ιατρικήςγνωμάτευσης, συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας της του ιού HPV. Ο χρήστηςδεν πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που περιέχει η Ιστοσελίδα για τηδιάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη, τη διαχείριση ή την αντιμετώπισηπροβλημάτων υγείας με άλλον τρόπο. Η MSD δεν προσφέρει εξατομικευμένηιατρική διάγνωση ή συμβουλές θεραπείας για συγκεκριμένους ασθενείς. Θαπρέπει να συμβουλεύεστε τον θεράποντα ιατρό σας ή έναν εξειδικευμένοεπαγγελματία υγείας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με την υγεία σας ήπριν λάβετε οιαδήποτε απόφαση ως προς την ασθένειά σας.

Η MSD δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση που έλαβε χρήστης ή ενέργειαπου έκανε ή δεν έκανε λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα δεν περιέχει υλικό προώθησης ή διαφήμισης φαρμακευτικώνπροϊόντων.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη καμπάνια είναι ο ιατρόςΓεώργιος Τρίμης.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους πουανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της MSD. Οι σύνδεσμοιαυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η MSD δεν ελέγχει καιδεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικέςαπόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων ούτε συνδέεται μετους διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Ο χρήστης υποχρεούται ναδιαβάζει και να συμμορφώνεται με τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου και τουςόρους χρήσης που αναρτώνται σε συνδεδεμένο ιστότοπο.

Η MSD δεν ενστερνίζεται και δεν ευθύνεται για τα δεδομένα, το λογισμικό ήάλλο περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθεται απόιστότοπους ή μέσα που δεν ανήκουν στην MSD και οι χρήστες αναγνωρίζουν καισυμφωνούν ότι η MSD δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημίες ήαπώλειες σχετικά με τη χρήση ή τη στήριξη των χρηστών σε τέτοια δεδομένα,λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο.

Όπου η Ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή hyperlinks σε άλλεςιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν τηνπλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και τηνεγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθεευθύνης της MSD. Ενδεικτικά η MSD δεν φέρει ευθύνη εάν οι ιστότοποι τρίτωνμερών παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, ή εάν δεν είναι ασφαλείς ή είναιανακριβείς, μη πλήρεις ή παραπλανητικοί ή εάν περιέχουν ιούς ή άλλακαταστροφικά προγράμματα. Η επίσκεψη και πρόσβαση στις συνδεδεμένες σελίδες
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, χωρίς καμία εμπλοκή της MSD.

Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Η MSD, που είναιελληνική εταιρία και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεταικαι είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη τωνοριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη της MSD για τοπεριεχόμενο, η MSD δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τοεάν η Ιστοσελίδα ή το Υλικό της είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν οχρήστης αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναιαποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ο χρήστης συναινεί στη συλλογή, χρήση,διατήρηση και επεξεργασία τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή του, τοσύστημα και το λογισμικό εφαρμογών, και τα περιφερειακά, πουσυγκεντρώνονται κατά περιόδους με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχήςενημερώσεων λογισμικού, υποστήριξης και άλλων υπηρεσιών προς αυτόν (κατάπερίπτωση) σε σχέση με την Ιστοσελίδα. Επιτρέπεται η χρήση από την MSD ήσυνεργάτες της MSD αυτών των πληροφοριών για τη βελτίωση ή/και παροχή στουςχρήστες των προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών ή τεχνολογιών της, ή όπωςαπαιτείται βάσει του νόμου ή νομικής διαδικασίας. Επιτρέπεται η συλλογήή/και χρήση από την MSD ή συνεργάτες της MSD πληροφοριών που ταυτοποιούντον χρήστη προσωπικά, εάν αυτός επιλέξει να παρέχει τέτοιες πληροφορίεςστην MSD ή στους συνεργάτες της MSD (π.χ. χρησιμοποιώντας τη λειτουργίαανατροφοδότησης από την Ιστοσελίδα) ή εάν δώσει την άδειά του για τη χρήσηαυτών, ή εάν απαιτείται βάσει του νόμου ή νομικής διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων υπάρχουν στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, ηοποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση τηςΙστοσελίδας. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι μετη χρήση της Ιστοσελίδας:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να περιορίζει ή/ και να εμποδίζει τηνομαλή ή/ και σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας και των άλλων συνδεδεμένων μεαυτήν εργαλείων από άλλους χρήστες
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματαπνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της MSD ή τρίτων
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς τηνπροέλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/ και να βλάψουν μεοποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της MSD ή/ και να ζημιώσουν την ίδια
 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσωτης Ιστοσελίδας ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ήκαταστροφικά αρχεία ή/ και κακόβουλα προγράμματα σχεδιασμένα νακαταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ήτηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες ναχρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτετρόπο αυτόκλητα μη ρητώς εγκεκριμένα από την MSD διαφημιστικά ή άλλουείδους μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα(spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών μεοποιονδήποτε τρόπο
 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό καιπληροφορίες που δεν δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων τουδικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο, ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματαή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προκαλείται βλάβη σεανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλοπεριεχόμενο
 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν μεοποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου τουυλικού και του πηγαίου κώδικα αυτής (sourcecode), στον διακομιστή, όπουαυτή φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω τηςΙστοσελίδας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες ΌρουςΧρήσης
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή ναενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, ναεγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό,αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο,ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό, προκλητικό περιεχόμενο ή καθ’οιονδήποτε τρόπο ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Η MSD θα συνεργαστεί πλήρως μεόλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτεδικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη τηςταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδουςπληροφορίες και υλικό
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλαστοιχεία χρηστών από την Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπόνα πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς
 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στοκοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν λάβει εκ τωνπροτέρων τη συναίνεσή τους
 • θα πληροφορούν την MSD αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ήαπαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από τρίτους
 • δεν θα αποστέλλουν, εν γνώσει τους παραλαμβάνουν, «ανεβάζουν»,μεταφορτώνουν, χρησιμοποιούν οποιοδήποτε υλικό, που δεν συμμορφώνεται μετους παρόντες Όρους Χρήσης
 • δεν θα παρουσιάζονται ούτε θα επιχειρούν να παρουσιαστούν ότι ανήκουνστην MSD ή είναι υπάλληλοι αυτής, ούτε θα παριστάνουν ότι είναι άλλοςχρήστης ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, όπως ενδεικτικά χρησιμοποιώνταςδιευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που σχετίζονται με τους ανωτέρω
 • δεν θα κάνουν χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (softwarerobots),spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγήςδεδομένων ούτε θα κάνουν χρήση οιασδήποτε συσκευής ή λογισμικού που θαεπηρέαζε την κανονική λειτουργία της Ιστοσελίδας
 • δεν θα δημιουργούν ή παρέχουν τρόπους με τους οποίους η πρόσβαση στηνΙστοσελίδα θα μπορούσε να πραγματοποιείται από άλλους διαδικτυακούς τόπουςή με τρόπο που δεν εγκρίνεται από την MSD.

Ρητώς απαγορεύεται η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου της Ιστοσελίδας μετρόπο που δεν προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για οιαδήποτεάλλη χρήση απαιτείται πάντοτε η έγγραφη άδεια της MSD. Σε περίπτωσηπαραβίασης των Όρων Χρήσης η MSD θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων πουτης παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικήςδίωξης. Η MSD επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, κατά την απόλυτηδιακριτική ευχέρειά της, να αποκλείσει κάποιον χρήστη στερώντας του τηδυνατότητα να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε εύλογη αιτία,ιδίως δε στην περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων της MSD ή τρίτωνπροσώπων.

Η MSD δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι χρήστες δεν θα τοποθετήσουν υλικόστην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από τους γονείς ήτους έχοντες τη γονική μέριμνα των παιδιών. Αποτελεί πολιτική της MSD ναμην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθεχρήστης. Η MSD ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύουσε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστάήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων καιιδίως για ανηλίκους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

Η MSD δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει την παρούσα Ιστοσελίδα, δύναταινα αλλάξει τη μορφή και τη φύση της οποιαδήποτε στιγμή κατά τη δική τηςδιακριτική ευχέρεια με ή χωρίς ειδοποίηση. Σε κάθε τροποποιημένη έκδοσηαυτής, θα ισχύουν οι Όροι Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η MSD καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τηδιαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ηδιαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό τωνχρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τη διαθεσιμότητα τρίτων παρόχωνπρόσβασης, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση τηςΙστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς ο χρήστηςσυμφωνεί ότι η MSD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ήτη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η MSD μπορεί να τροποποιεί ή/ και ναδιακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος τηςΙστοσελίδας με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγοαυτό η MSD δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενηστη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή τηναδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτωναυτής, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης τωνυπηρεσιών της ή την απώλεια του περιεχομένου της ή την ύπαρξη κάθε είδουςλαθών. Σε κάθε περίπτωση η MSD διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψειπροσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της Ιστοσελίδας γιαλόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για λόγους ανωτέρας βίας ή γιαοποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

H MSD δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, τουλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη. Επίσης, η MSD δεν εγγυάται ότιτυχόν μελλοντικές ενημερώσεις της Ιστοσελίδας θα είναι συμβατές μεοποιονδήποτε εξοπλισμό ή εκδόσεις ή εφαρμογές λογισμικού(συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών εκδόσεων ή ενημερώσεων του τηλεφώνου, τουτάμπλετ, του υπολογιστή σας ή του λειτουργικού του συστήματος) ή θαπαρέχουν την ίδια λειτουργικότητα που παρέχεται τώρα.

Για να αναφέρει πιθανά προβλήματα της Ιστοσελίδας, ο χρήστης μπορεί ναεπικοινωνεί με το Γραφείο Υποστήριξης στη διεύθυνση gr_contact@merck.com .

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Για τη χρήση της Ιστοσελίδας χρειάζεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτεαπευθείας είτε μέσω συσκευών που προσπελαύνουν διαδικτυακό περιεχόμενο. Οχρήστης αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για τη χρήση τηςΙστοσελίδας ενδέχεται να επιβαρυνθεί με χρεώσεις από τον φορέα ασύρματωντηλεπικοινωνιών, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλη μέθοδο πρόσβασηςστο διαδίκτυο, ανάλογα με τη σύμβασή του ή το πρόγραμμα του παρόχου του. Οχρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η MSD δεν έχει καμία σχέση με τηνπαροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο χρήστης παραμένει μόνοςυπεύθυνος για την καταβολή όλων των σχετικών οφειλών στους αρμόδιουςπαρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την πληρωμή των συναφών τελών για τηνεξασφάλιση της πρόσβασής του στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι ευθύνη του κάθεχρήστη να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση τηςσύνδεσης στο διαδίκτυο. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη θα γίνεταισύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του φορέα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, τουπαρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλης μεθόδου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτή την Ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει εκτός από λογισμικό της MSD λογισμικό πουανήκει σε τρίτα πρόσωπα. Η δυνατότητα του χρήστη για πρόσβαση σεπληροφορίες της Ιστοσελίδας μπορεί να εξαρτάται από το κατά πόσο έχειυπογράψει άδειες παραχώρησης χρήσης λογισμικού τρίτων μερών. Η χρήσηλογισμικού τρίτων μερών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παραχώρησηςαδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Η MSD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνηγια τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήσηλογισμικού εάν ο χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν οχρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει οίδιος τον κίνδυνο.

Ασφάλεια

Αν και η MSD καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ηΙστοσελίδα από ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ήκαταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν,καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ήτηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστοσελίδα δενθα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξητων λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στηδική του επιμέλεια και η MSD δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωσηπροσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστώναπό υιούς και άλλα βλαβερά αρχεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η Ιστοσελίδα παρέχεται “ως έχει” και “ως διατίθεται”, υποκείμενη σετροποποιήσεις εκ μέρους της MSD, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλωνπαρεμβάσεων από τον χρήστη. Η MSD με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τηχρήση της Ιστοσελίδας ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτής ακριβείς, πλήρεις,έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οιχρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης τουδιαδικτύου, η MSD ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμήπλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδαςκαι υπηρεσιών της, παρ’ όλο που θα καταβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή κάθετεχνικά εφικτή προσπάθεια.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η MSD ούτε δεσμεύεται,ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομοή μη της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους χρήστες και αναφορικά με τηνακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου τηςΙστοσελίδας και την ασφάλεια αυτού. Ως εκ τούτου οι χρήστες συμφωνούν ότιπρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι γιατις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση της Ιστοσελίδας,συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα,την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου της.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η MSD δεν αναλαμβάνεικαμία ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση τηςΙστοσελίδας σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, η MSDδεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα πληροί τις απαιτήσεις τωνχρηστών ή ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλήςκαι χωρίς σφάλματα. Επίσης η MSD δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τααποτελέσματα που ενδέχεται να προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τηνακρίβεια ή αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω αυτής(συμπεριλαμβανόμενου του περιεχομένου τρίτων) ή ότι τυχόν ελαττώματα στηνΙστοσελίδα θα επιδιορθωθούν. Η MSD, οι προμηθευτές της και οι δικαιοπάροχοιτης αποποιούνται δια του παρόντος οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρέςή θεσμοθετημένες σχετικά με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης τυχόνσιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένοσκοπό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η MSD, οι προμηθευτέςκαι οι δικαιοπάροχοι της δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη προς τον χρήστη ήοιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ήαποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανόμενων, μεταξύ άλλων, απώλειας δεδομένων,διαφυγόντων κερδών ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), λόγω ήσε σχέση με τη χρήση ή διακοπή της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης φέρει τηναποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες τις αποφάσεις σχετικά με τηχρήση της Ιστοσελίδας.

Τυχόν υλικό ή περιεχόμενο που λαμβάνονται μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδαςείναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και αυτή η λήψη γίνεται με δικήτου ευθύνη και ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στουπολογιστικό του σύστημα ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψητέτοιου περιεχομένου ή υλικού.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση ζημίας πουοφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις της MSD εκ δόλου ή βαρειάς αμέλειας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σε περίπτωση παραβίασης τινός εκ των παρόντων Όρων Χρήσης, ο χρήστηςυποχρεούται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της MSD.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο χρήστης συμφωνεί ότιθα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την MSD, τους μετόχους, τα μέλη, ταστελέχη, τους εργαζομένους, και εν γένει το προσωπικό της MSD από κάθεευθύνη για αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβώνδικηγόρων, που εγείρεται από οιονδήποτε τρίτο και η οποία οφείλεται ή κατ’ισχυρισμόν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την από μέρους του χρήση τηςΙστοσελίδας ή από παράβαση των Όρων Χρήσης ή παραβίαση των δικαιωμάτωνάλλου.

Η μη ενάσκηση από την MSD δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντεςΌρους Χρήσης ή μη εφαρμογή τινός όρου που περιέχεται στους παρόντες ΌρουςΧρήστης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά ή από τονόρο αυτό. Ρητά η MSD επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την
εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την από μέρους του χρήστη ή από μέρους τηςMSD καταγγελία, η οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Η MSDεπιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμίαπεραιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθεχρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο χρήστης παραβιάσει τους ΌρουςΧρήσης ή μέρος αυτών.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων σας βάσει των παρόντωνΌρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MSD. Η MSD δύναταινα εκχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βάσει τωνπαρόντων Όρων Χρήσης σε θυγατρική, συνδεδεμένη ή διάδοχο εταιρεία στοσύνολο ή σε σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καιπεριουσιακών στοιχείων της χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Με τηνεπιφύλαξη των ανωτέρω, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν προς όφελος καιδεσμεύουν τους διαδόχους και εγκεκριμένους εκδοχείς των συμβαλλομένων.Οποιαδήποτε εκχώρηση κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου θα είναι άκυρη.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, από κοινού με την Πολιτική Απορρήτου, σε συνδυασμόκαι με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οιοποίοι βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν την πλήρη, τελική καιαποκλειστική συμφωνία μεταξύ της MSD και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήσητης Ιστοσελίδας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριοότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί ναεφαρμοστεί, ο εν λόγω όρος θα τροποποιηθεί προκειμένου να προσεγγίζει όσοτο δυνατόν περισσότερο την πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ η εγκυρότητα καιισχύς των υπολοίπων όρων δεν θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Οι επικεφαλίδες των παραγράφων στους παρόντες Όρους Χρήσης χρησιμοποιούνταιαποκλειστικά για τη διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν έχουν καμίανομική ή συμβατική σημασία.

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ MSD

O χρήστης συμφωνεί ότι δε δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου,αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξηςοποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της MSD ως απόρροιατης χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη.

ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η τυπωμένη έκδοση της Ιστοσελίδας και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτεαλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσοενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διένεξη, αξίωση ή διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τηνεκτέλεση, διατύπωση, ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας,συμπεριλαμβανομένων διαφορών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παρόντοςάρθρου, θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει μεταξύ τωνσυμβαλλομένων. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των προσπαθειών, όλες οι ενλόγω διενέξεις, αξιώσεις ή διαφορές θα υπάγονται στην αποκλειστικήδικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την Ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούννα απευθύνονται στο gr_contact@merck.com .